NK ZELINA

Propozicije natjecanja u ligama mladeži

 

Temeljem članka 38. alineja 17 Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije Izvršni odbor Skupštine NSZŽ na 17. sjednici održanoj 04. 07. 2016 . godine, donio je:
PROPOZICIJE NATJECANJA NSZŽ-e
ZA MLAĐE UZRASTE u sezoni 2016/2017
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Na području NSZŽ-e organizirat će se natjecanje mlađih uzrasnih kategorija: juniora, kadeta, pionira, mlađih pionira , početnika ( limača) i prstića
JUNIORI I KADETI
Članak 2.
Juniori i kadeti klubova NSZŽ-e u sezoni 2016/17 igraju tro kružno , ako se prijavi do deset momčadi , odnosno dvokružno sa jedanaest i više momčadi. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL- e. Ukupni prvak (zbroj bodova juniora i kadeta ) stječe pravo u ligu kadeta i juniora „SREDIŠTA „ Zagreb.
Članak 3.
JUNIORI
Juniori klubova JŽNL-e , I i II ŽNL-a raspoređuju se po NS sa svog područja ako za to postoje uvjeti
( najmanje 6 momčadi). Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a.
KADETI
Članak 4
Kadetska liga organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrđuje se prije početka sezone. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL-e.
PIONIRI I MLAĐI PIONIRI
Članak 5.
Pioniri i mlađi pioniri podijeljeni su u I ligu sa 14 momčadi i II ligu sa 14 momčadi i III l prema prijavama momčadi. Sastav ovih liga određuje IO NSZŽ-e i sastavni je dio ovih po završetku razigravaju za plasman. Natjecanje ovih liga vode tijela JŽNL-e.
Članak 6.
Pioniri klubova I i II ŽNL-a raspoređuju se po središtima svog područja ,ako za to postoje uvjeti (najmanje 6 momčadi).Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a.
POČETNICI ( LIMAČI) - PRSTIĆI
Članak 7.
Natjecanje prstića i limača (početnika) organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrđuje se prije početka sezone. Natjecanjem ovih liga organizira i vodi se putem NSZŽ-e i NS-a.
Članak 8.
Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koje se organiziraju na području NSZŽ-e po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. Klubovi su obvezni surađivati s nogometnim instruktorima NSZŽ-e po odredbama pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA
Članak 9.
Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz dvije polu-sezone "svaki sa svakim" jednom kao domaćin jednom kao gost. Prema odluci IO natjecanje se može odvijati i tro kružno odnosno četvero kružno (ovisi o broju klubova u lizi) .
27
Članak 10.
Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrđuje povjerenik za natjecanja najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. Skupine pionira i početnika natjecanje moraju završiti najkasnije do početka razigravanja za prvaka sa ostalim ŽNS-a.
Članak 11.
Utakmice juniora se u pravilu odigravaju subotom, kadeta nedjeljom prijepodne, pionira i početnika subotom prijepodne, a kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti i redovita kola u tjednu.
Članak 12.
U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne odnose se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje najkasnije 6 dana prije odigravanja utakmice.
ORGANIZACIJA UTAKMICA
Članak 13.
Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama. Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema odredbama DP HNS-a.
Članak 14.
Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.
Članak 15.
Dužnosti organizatora utakmice su:
- da osigura odgovarajuću redarsku službu sa vidnim oznakama i rukovoditelja osiguranja
- da osigura odgovarajuću medicinsku službu liječnika, odnosno medicinsko osoblje srednje i više spreme, koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste ,dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog
- osvježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe
- dvije ispravne nogometne lopte
- pisaću mašinu, dovoljan broj tiskanica zapisnika i osobu za pisanje zapisnika
- plaćanje troškova službenih osoba
-uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru ,te prostorije za igrače i službene osobe
Članak 16.
U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice: sucima, delegatu , predstavnicima klubova, trenerima s dozvolom za rad medicinskom osoblju
Članak 17.
Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka ,vrijeđanje svojih ili protivničkih igrača. Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja uputa svojim igračima. (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora.)
Članak 18.
Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.
DELEGAT UTAKMICE
Članak 19.
Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su na početku natjecateljske sezone utvrđeni na listi delegata po IO NSZŽ-e.
U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice.
Dužnosti i prava delegata su:
- da dođe na utakmicu 60 minuta prije početka
- da provjeri i zapisnički utvrdi kako je organizirana i pripremljena utakmica
- da pregleda i ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba- da provjeri nazočnost medicinskog osoblja, dežurnog vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog koji su dužni nazočiti
30 minuta prije početka utakmice
28
- da obavi identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova
- da se predstavnicima klubova i sucem sastavi zapisnik i izvještaj delegata
-da u ograđenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama upisanim u zapisnik utakmice
-da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne događaje i činjenice te ih unese u zapisnik utakmice i izvještaj delegata kojeg potpisuju sudac, delegat i predstavnici klubova
SUCI
Članak 20.
Utakmice lige NSZŽ-e juniora i kadeta sude tri suca ,a ostale kategorije sudi jedan sudac. Utakmicu mogu suditi suci sa liste suđenja određene lige. Za sve utakmice suce određuje povjerenik za suđenje, koji su dužni doći 30 minuta prije početka utakmice i javiti se delegatu.
TRENERI
Članak 21.
Svaka momčad mora u natjecanju imati trenera s propisanim zvanjem za tu uzrasnu kategoriju Trener može obavljati svoju dužnost samo ako ima valjanu dozvolu za rad, ako je član Zbora trenera i ako je platio članarinu za tekuću godinu Ako delegat utakmice ustanovi da nema dozvolu za rad (licencu) neće dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta.
PREDSTAVNIK KLUBA
Članak 22.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici a što se dokazuje pismenim ovlaštenjem svog kluba kao i službenom oznakom "PREDSTAVNIK KLUBA"
Prava i dužnosti predstavnika kluba su:
- da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice
- da preda sastav momčadi sa športskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici s pripadajućim ovlaštenjima
-da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica
- da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice te po izvršenom utvrđivanju identiteta igrača svojim potpisom potvrdi sastav momčadi
- da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanu zapisnika i izvješću delegata kojeg i potpisuje
Predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostataka koji su u smetnji za normalno odigravanje utakmice. U slučaju odstranjenja predstavnika kluba za vrijeme utakmice njega će zamijeniti kod potpisivanja zapisnika trener ili druga ovlaštena osoba.
Svaki klub mora obavezno licencirati po dva predstavnika za svaku momčad.
ZAPISNIK UTAKMICE
Članak 23.
Zapisnika utakmice piše se na propisanoj tiskanici u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti predstavnika klubova, suca i delegata. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, a kad nema delegata sudac. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka : po jedan primjerak za klubove, jedan delegat dostavlja povjereniku za natjecanje (original) .
U zapisnik se obvezno uz ime i prezime igrača upisuje i mjesec i godina rođenja igrača.
Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem sastavlja delegat, a potpisuju ga delegat , sudac utakmice i predstavnici klubova. Sudac je obvezan u izvješću delegata dati kratku izjavu o razlogu isključenja igrača ili udaljenja službene osobe. Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će dopunska izvješća i očitovanja.
UVJETI NATJECANJA
Članak 24.
Uvjeti natjecanja propisani su u odluci o sustavu natjecanja. Momčadi mladeži mogu svoje prvenstvene utakmice odigravati na igralištima koja imaju registraciju izdanu od komisije za pregled uvjeta natjecanja JŽNL-e. Rješenje o registraciji igrališta mora biti izvješeno u prostoriji za pisanje zapisnika.
29
IGRAČI
Članak 25.
Utakmica može početi ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača. Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od sedam igrača sudac je dužan da igru prekine ,a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku pet minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je utakmicu prekinuti. U zapisnik utakmice može biti upisano najviše sedam zamjenskih igrača koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to :MLAĐI PIONIRI – BEZ OGRANIČENJA , leteće zamjene
PIONIRI najviše sedam zamjena igrača
Zamjena se može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u zapisnik .
NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA
Članak 26.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49. PNN HNS-a.
PRSTIĆI igrači rođeni 01. 01. 2008. i mlađi do ŠEST godina na dan odigravanja utakmice
POČETNICI (LIMAČI) igrači rođeni 01.01.2006. i ako na dan utakmice nisu mlađi od osam godina
MLAĐI PIONIRI igrači rođeni 01.01.2004. i mlađi do DESET godina na dan odigravanja utakmice
PIONIRI igrači rođeni 01.01.2002. i mlađi do DVANAEST godina na dan odigravanja utakmice
KADETI igrači rođeni 01.01.2000. i mlađi do ČETRNAEST godina na dan odigravanja utakmice (može i sa trinaest godina starosti uz specijalistički liječnički preglede)
JUNIORI igrači rođeni 01.01.1998. i mlađi do ŠESNAEST godina na dan odigravanja utakmice (može i sa petnaest godina starosti uz specijalistički liječnički pregled)
Članak 27.
Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.
Na utakmicama mladeži mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene ustanove u kojoj je objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu.
DRESOVI
Članak 28.
Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad u koliko domaća momčad nastupa u dresovima svoje prijavljene boje. U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi dresove uz pravo naplate pranja. Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao domaćin. Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane veličine (20x30x5 cm) a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.
UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 29.
Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan bod. Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada. Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.
Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka. Ako je i zbroj postignutih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova, i to :
- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,
- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,
- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili više klubova.
30
Članak 30.
Napredovanje kod pionira i početnika utvrđuje se dodatnom tablicom zbroja bodova pionira i početnika .Plasman u viši stupanj natjecanja ostvaruje momčad koja ima najveći broj bodova. Ako se u novoj odluci o sustavu natjecanja donesu promijenjene odredbe o mlađim uzrasnim kategorijama primjenjivat će se odredbe poštujući princip kvalitete i športskih rezultata.
SUSPENZIJE
Članak 31.
Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija. Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu.
ŽALBE NA UTAKMICU
Članak 32.
O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba odnosno prijave ovlaštene službene osobe. Žalbe se rješavaju prema odredbama PNN-a HNS-a.
VODSTVO NATJECANJA
Članak33.
Svaka liga ima povjerenika za natjecanje dok su ostala tijela zajednička za sve kategorije na području gdje se vodi natjecanje.
Članak 34
Povjerenik za natjecanje vodi natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u natjecanju, raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju, izrađuje tablice i predaje ih na objavu u službenom glasilu. U slučaju nepravilnosti u natjecanju ,odnosno neopravdano nenastupanja pojedine momčadi na dvije prvenstvene utakmice o tome će odmah obavijestiti povjerenika za natjecanje seniorske momčadi.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 35.
Klubovi u natjecanju mlađih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:
- delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse)
- troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem paušala - kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja
- novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ
Putni troškovi delegatu i sucima utakmice plaćaju se neposredno nakon odigrane utakmice a taksa u roku od četrnaest dana na žiro račun korisnika sredstava.
NAGRADE
Članak 36.
Prvaci liga dobivaju u trajno vlasništvo pehar i komplet medalja IO NSZŽ-e .
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije. Za tumačenje propozicija nadležan je IO NSZŽ.
Članak 38.
Za sve što nije regularno ovim propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali pozitivni propisi i odluke HNS-a.
Članak 39.
Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu NSZŽ-e i NS-a
Zagreb. srpanj 2016. godine PREDSJEDNIK NSZŽ-e
Stjepan Žugaj v.r.

Temeljem članka 38. alineja 17 Statuta Nogometnog saveza Zagrebačke županije, članka 9. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a i Odluke o sustavu natjecanja Nogometnog saveza Zagrebačke županije Izvršni odbor Skupštine NSZŽ na 17. sjednici održanoj 04. 07. 2016 . godine, donio je:

PROPOZICIJE NATJECANJA NSZŽ-e

ZA MLAĐE UZRASTE u sezoni 2016/2017

OPĆE ODREDBE

Članak 1. Na području NSZŽ-e organizirat će se natjecanje mlađih uzrasnih kategorija: juniora, kadeta, pionira, mlađih pionira , početnika ( limača) i prstića

JUNIORI I KADETI

Članak 2. Juniori i kadeti klubova NSZŽ-e u sezoni 2016/17 igraju tro kružno , ako se prijavi do deset momčadi , odnosno dvokružno sa jedanaest i više momčadi. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL- e. Ukupni prvak (zbroj bodova juniora i kadeta ) stječe pravo u ligu kadeta i juniora „SREDIŠTA „ Zagreb.

Članak 3. Juniori klubova JŽNL-e , I i II ŽNL-a raspoređuju se po NS sa svog područja ako za to postoje uvjeti (najmanje 6 momčadi). Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a.

Članak 4.  Kadetska liga organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrđuje se prije početka sezone. Natjecanje ove lige organizira i vodi vodstvo JŽNL-e.

Članak 5. Pioniri i mlađi pioniri podijeljeni su u I ligu sa 14 momčadi i II ligu sa 14 momčadi i III l prema prijavama momčadi. Sastav ovih liga određuje IO NSZŽ-e i sastavni je dio ovih po završetku razigravaju za plasman. Natjecanje ovih liga vode tijela JŽNL-e.

Članak 6. Pioniri klubova I i II ŽNL-a raspoređuju se po središtima svog područja ,ako za to postoje uvjeti (najmanje 6 momčadi).Natjecanje ovih liga organiziraju i vode vodstva NS-a.

Članak 7. Natjecanje prstića i limača (početnika) organizira se prema prijavama klubova za cijelo područje NSZŽ-e. Sastav liga utvrđuje se prije početka sezone. Natjecanjem ovih liga organizira i vodi se putem NSZŽ-e i NS-a.

Članak 8. Klubovi su obvezni nastupati na svim stalnim nogometnim natjecanjima koje se organiziraju na području NSZŽ-e po odredbama Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. Klubovi su obvezni surađivati s nogometnim instruktorima NSZŽ-e po odredbama pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

UVJETI ORGANIZIRANJA NATJECANJA

Članak 9. Natjecanje se provodi po dvostrukom bod sustavu, prema utvrđenom kalendaru natjecanja, kroz dvije polu-sezone "svaki sa svakim" jednom kao domaćin jednom kao gost. Prema odluci IO natjecanje se može odvijati i tro kružno odnosno četvero kružno (ovisi o broju klubova u lizi) .

Članak 10. Kalendar natjecanja donosi IO NSZŽ, a raspored odigravanja utakmica utvrđuje povjerenik za natjecanja najkasnije 20 dana prije početka natjecanja. Skupine pionira i početnika natjecanje moraju završiti najkasnije do početka razigravanja za prvaka sa ostalim ŽNS-a.

Članak 11. Utakmice juniora se u pravilu odigravaju subotom, kadeta nedjeljom prijepodne, pionira i početnika subotom prijepodne, a kalendarom natjecanja mogu se predvidjeti i redovita kola u tjednu.

Članak 12. U koliko klubovi iz objektivnih razloga traže promjenu odigravanja utakmica za vrijeme prvenstva (ne odnose se na zadnja dva kola) dužni su prethodno postići sporazum i isti dostaviti na odobrenje povjereniku za natjecanje najkasnije 6 dana prije odigravanja utakmice.

ORGANIZACIJA UTAKMICA

Članak 13. Organizacije utakmice provodi klub domaćin i isključivo je odgovoran za njeno provođenje sukladno pravilnicima, odlukama i ovim propozicijama. Nedovoljno ili površno provedena organizacija utakmice povlači za sobom disciplinsku odgovornost prema odredbama DP HNS-a.

Članak 14. Klub domaćin obvezan je poduzeti i predvidjeti sve potrebne mjere da se utakmica normalno odigra i zaštiti službene osobe i igrače za vrijeme odigravanja utakmice sve do njihovog napuštanja igrališta prijevoznim sredstvom.

Članak 15. Dužnosti organizatora utakmice su  da osigura odgovarajuću redarsku službu sa vidnim oznakama i rukovoditelja osiguranja ;  da osigura odgovarajuću medicinsku službu liječnika, odnosno medicinsko osoblje srednje i više spreme, koje je dužno doći na utakmicu najmanje 30 minuta prije početka iste ,dežurno vozilo i vozača za slučaj prijevoza unesrećenog ; da osigura svježavajuće piće za obje momčadi i službene osobe, dvije ispravne nogometne lopte, pisaću mašinu, dovoljan broj tiskanica zapisnika i osobu za pisanje zapisnika ; plaćanje troškova službenih osoba ; uredno pripremljen i pravilno obilježen teren za igru te prostorije za igrače i službene osobe

Članak 16. U ograđenom terenu za igru dozvoljen je pristup samo osobama koje su upisane u zapisnik utakmice: sucima, delegatu , predstavnicima klubova, trenerima s dozvolom za rad medicinskom osoblju

Članak 17. Za vrijeme utakmice nije dozvoljeno neuljudno ponašanje i komentiranje sučevih odluka ,vrijeđanje svojih ili protivničkih igrača. Trenerima je dozvoljeno izlaženje iz kabine i prilaženje (jedan metar) uzdužnoj crti terena za igru radi davanja uputa svojim igračima. (dozvoljeno kretanje unutar tehničkog prostora.)

Članak 18. Isključeni igrač ili udaljena službena osoba mora odmah napustiti ograđeni dio terena za igru.

DELEGAT UTAKMICE

Članak 19. Za svaku prvenstvenu utakmicu povjerenik za natjecanje određuje delegata utakmice koji zastupa NSZŽ i ima vrhovni nadzor na utakmici. Delegati utakmice mogu biti samo oni koji su na početku natjecateljske sezone utvrđeni na listi delegata po IO NSZŽ-e. U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat dužnost delegata obavit će sudac utakmice. Dužnosti i prava delegata su: da dođe na utakmicu 60 minuta prije početka; da provjeri i zapisnički utvrdi kako je organizirana i pripremljena utakmica; da pregleda i ispravnost športskih iskaznica i dozvola za rad službenih osoba- da provjeri nazočnost medicinskog osoblja, dežurnog vozača i vozila za slučaj prijevoza unesrećenog koji su dužni nazočiti; 30 minuta prije početka utakmice; da obavi identifikaciju igrača uz nazočnost predstavnika klubova; da se predstavnicima klubova i sucem sastavi zapisnik i izvještaj delegata; da u ograđenom dijelu igrališta dozvoli nazočnost osobama upisanim u zapisnik utakmice; da po završetku utakmice uskladi sa sucem relevantne događaje i činjenice te ih unese u zapisnik utakmice i izvještaj delegata kojeg potpisuju sudac, delegat i predstavnici klubova

SUCI

Članak 20. Utakmice lige NSZŽ-e juniora i kadeta sude tri suca ,a ostale kategorije sudi jedan sudac. Utakmicu mogu suditi suci sa liste suđenja određene lige. Za sve utakmice suce određuje povjerenik za suđenje, koji su dužni doći 30 minuta prije početka utakmice i javiti se delegatu.

TRENERI

Članak 21. Svaka momčad mora u natjecanju imati trenera s propisanim zvanjem za tu uzrasnu kategoriju Trener može obavljati svoju dužnost samo ako ima valjanu dozvolu za rad, ako je član Zbora trenera i ako je platio članarinu za tekuću godinu Ako delegat utakmice ustanovi da nema dozvolu za rad (licencu) neće dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta.

PREDSTAVNIK KLUBA

Članak 22. Svaki klub mora odrediti osobu koja će predstavljati klub na utakmici a što se dokazuje pismenim ovlaštenjem svog kluba kao i službenom oznakom "PREDSTAVNIK KLUBA".

Prava i dužnosti predstavnika kluba su: da se javi delegatu i sucu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice; da preda sastav momčadi sa športskim iskaznicama i prijavi službene osobe na utakmici s pripadajućim ovlaštenjima; da sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača i ispravnosti športskih iskaznica; da prije početka utakmice sudjeluje u sastavljanju zapisnika utakmice te po izvršenom utvrđivanju identiteta igrača svojim potpisom potvrdi sastav momčadi; da po završetku utakmice sudjeluje u sastavljanu zapisnika i izvješću delegata kojeg i potpisuje

Predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u blizini delegata radi eventualnog pružanja pomoći u pogledu otklanjanja nedostataka koji su u smetnji za normalno odigravanje utakmice. U slučaju odstranjenja predstavnika kluba za vrijeme utakmice njega će zamijeniti kod potpisivanja zapisnika trener ili druga ovlaštena osoba. Svaki klub mora obavezno licencirati po dva predstavnika za svaku momčad.

ZAPISNIK UTAKMICE

Članak 23. Zapisnika utakmice piše se na propisanoj tiskanici u prostoriji za pisanje zapisnika u nazočnosti predstavnika klubova, suca i delegata. Zapisnik sastavlja delegat utakmice, a kad nema delegata sudac. Zapisnik se sastavlja u tri primjerka : po jedan primjerak za klubove, jedan delegat dostavlja povjereniku za natjecanje (original) .

U zapisnik se obvezno uz ime i prezime igrača upisuje i mjesec i godina rođenja igrača.

Izvještaj delegata (sastavlja se na svim utakmicama) nakon usklađenih podataka sa sucem sastavlja delegat, a potpisuju ga delegat , sudac utakmice i predstavnici klubova. Sudac je obvezan u izvješću delegata dati kratku izjavu o razlogu isključenja igrača ili udaljenja službene osobe. Službene osobe u slučaju težih propusta u organizaciji utakmice ili izgreda na zahtjev povjerenika podnijet će dopunska izvješća i očitovanja.

UVJETI NATJECANJA

Članak 24. Uvjeti natjecanja propisani su u odluci o sustavu natjecanja. Momčadi mladeži mogu svoje prvenstvene utakmice odigravati na igralištima koja imaju registraciju izdanu od komisije za pregled uvjeta natjecanja JŽNL-e. Rješenje o registraciji igrališta mora biti izvješeno u prostoriji za pisanje zapisnika.

IGRAČI

Članak 25. Utakmica može početi ako jedna momčad ima najmanje sedam igrača. Ako jedna momčad za vrijeme igre ostane sa manje od sedam igrača sudac je dužan da igru prekine ,a ukoliko momčad nije u mogućnosti da u roku pet minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača, dužan je utakmicu prekinuti. U zapisnik utakmice može biti upisano najviše sedam zamjenskih igrača koji se mogu zamijeniti tijekom utakmice i to :MLAĐI PIONIRI – BEZ OGRANIČENJA , leteće zamjene ; PIONIRI najviše sedam zamjena igrača. Zamjena se može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u zapisnik .

NASTUP IGRAČA PO UZRASTIMA

Članak 26. Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49. PNN HNS-a.

PRSTIĆI igrači rođeni 01. 01. 2008. i mlađi do ŠEST godina na dan odigravanja utakmice

POČETNICI (LIMAČI) igrači rođeni 01.01.2006. i ako na dan utakmice nisu mlađi od osam godina

MLAĐI PIONIRI igrači rođeni 01.01.2004. i mlađi do DESET godina na dan odigravanja utakmice

PIONIRI igrači rođeni 01.01.2002. i mlađi do DVANAEST godina na dan odigravanja utakmice

KADETI igrači rođeni 01.01.2000. i mlađi do ČETRNAEST godina na dan odigravanja utakmice (može i sa trinaest godina starosti uz specijalistički liječnički preglede)

JUNIORI igrači rođeni 01.01.1998. i mlađi do ŠESNAEST godina na dan odigravanja utakmice (može i sa petnaest godina starosti uz specijalistički liječnički pregled)

Članak 27. Nastup igrača po uzrastima utvrđen je člankom 49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a. Na utakmicama mladeži mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdrastveno sposobni, što mora biti upisano u sportsku iskaznicu ovjereno potpisom liječnika i pečatom ovlaštene zdrastvene ustanove u kojoj je objavljen pregled. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi šest(6) mjeseci od dana upisa u sportsku iskaznicu.

DRESOVI

Članak 28. Momčadi na jednoj utakmici ne mogu nastupiti u dresovima iste ili slične boje. Ako su dresovi ili slične boje dresove će promijeniti gostujuća momčad u koliko domaća momčad nastupa u dresovima svoje prijavljene boje. U slučaju da gostujuća momčad nema rezervne dresove klub domaćin je dužan gostujućoj momčadi posuditi dresove uz pravo naplate pranja. Prije početka natjecateljske godine svi klubovi obvezni su prijaviti boju dresa u kojoj će nastupati kao domaćin. Na poleđini dresa moraju biti vidljivi brojevi propisane veličine (20x30x5 cm) a mogu se koristiti brojevi od 1 do 99.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Članak 29. Momčad koji pobjedi na utakmici osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po jedan bod. Plasman se utvrđuje zbrojem osvojenih bodova, a u slučaju istog broja bodova odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka. Kada dva kluba imaju istu razliku pogodaka, bolje mjesto na ljestvici zauzima klub koji je postigao više pogodaka, a ako su postigli isti broj pogodaka dijele mjesto koje im pripada. Ukoliko se radi o prvaku i mjestu koje utječe na prijelaz u viši ili ispadanje u niži stupanj natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne ljestvice od rezultata u međusobnim susretima.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj ljestvici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih pogodaka. Ako je i zbroj postignutih i primljenih pogodaka jednak, odlučuje veći broj postignutih pogodaka u gostima (kada su u kombinaciji dva kluba), odnosno veći broj postignutih pogodaka (kada su u kombinaciji tri ili više klubova). Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova, i to: dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,  tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba, potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu kada je u kombinaciji četiri ili više klubova.

Članak 30. Napredovanje kod pionira i početnika utvrđuje se dodatnom tablicom zbroja bodova pionira i početnika .Plasman u viši stupanj natjecanja ostvaruje momčad koja ima najveći broj bodova. Ako se u novoj odluci o sustavu natjecanja donesu promijenjene odredbe o mlađim uzrasnim kategorijama primjenjivat će se odredbe poštujući princip kvalitete i športskih rezultata.

SUSPENZIJE

Članak 31. Suspendirana momčad po bili kojoj osnovi, odnosno sve momčadi suspendiranog kluba ne mogu nastupati na svim javnim utakmicama sve dok traje suspenzija. Suspenzijom igrališta izriče se zabrana odigravanja prvenstvenih utakmica na dotičnom igralištu.

ŽALBE NA UTAKMICU

Članak 32. O regularnosti utakmice može se rješavati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba odnosno prijave ovlaštene službene osobe. Žalbe se rješavaju prema odredbama PNN-a HNS-a.

VODSTVO NATJECANJA

Članak 33. Svaka liga ima povjerenika za natjecanje dok su ostala tijela zajednička za sve kategorije na području gdje se vodi natjecanje.

Članak 34. Povjerenik za natjecanje vodi natjecanje na temelju propozicija i Pravilnika koji se primjenjuju u natjecanju, raspoređuje delegate za prvenstvene utakmice, registrira rezultate utakmica te rješava prigovore i žalbe na utakmicu u prvom stupnju, izrađuje tablice i predaje ih na objavu u službenom glasilu. U slučaju nepravilnosti u natjecanju ,odnosno neopravdano nenastupanja pojedine momčadi na dvije prvenstvene utakmice o tome će odmah obavijestiti povjerenika za natjecanje seniorske momčadi.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 35. Klubovi u natjecanju mlađih uzrasnih kategorija podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova: delegatu i sucima utakmice putne troškove i naknade (takse);  troškove vođenja natjecanja klubovi plaćaju putem paušala - kotizacije za svaku polu sezonu, najkasnije osam dana prije početka natjecanja; novčane kazne plaćaju se prema odluci IO NSZŽ. Putni troškovi delegatu i sucima utakmice plaćaju se neposredno nakon odigrane utakmice a taksa u roku od četrnaest dana na žiro račun korisnika sredstava.

NAGRADE

Članak 36. Prvaci liga dobivaju u trajno vlasništvo pehar i komplet medalja IO NSZŽ-e .

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37. Izmjene i dopune ovih propozicija donose se po istom postupku kao i same propozicije. Za tumačenje propozicija nadležan je IO NSZŽ.

Članak 38. Za sve što nije regularno ovim propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Pravilnik o nogometnim natjecanjima HNS-a te ostali pozitivni propisi i odluke HNS-a.

Članak 39. Ove propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu NSZŽ-e i NS-a

Zagreb. srpanj 2016. godine

PREDSJEDNIK NSZŽ-e

Stjepan Žugaj v.r.

 

Novosti

28.11.2023.

Nogovikend: Golijade

Slavili seniori, potom i juniori, na ligama tintilinići, prstići i limači više...

28.11.2023.

Nogovikend: Uvjerljivi kadeti

Seniori pretrpjeli poraz, juniori i kadeti slavili protiv Vrbovca više...

16.10.2023.

Pobjeda protiv Tondacha

u 10. kolu sezone Zelina nagradila svoju igru uvjerljivom pobjedom više...

26.09.2023.

Nogovikend: Konačno uvjerljivi

Seniori pobjedom nastavili pozitivni niz, juniori uvjerljivo protiv Prigorja više...

14.09.2023.

Ziceri bez golova

Zelina nije iskoristila prilike i osvojila bod protiv Lukavca više...

Prijatelji kluba