NK ZELINA

Statut NK Zelina

Skupština NK ,,Zelina" je temeljem članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17), članka 14. i 23. Zakona o sportu (NN br. 71/06. 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 , 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 18. Statuta NK ,,Zelina" na sjednici održanoj 07.12.2018. donijela izmijenjeni

 

S T A T U T

Nogometnog kluba ,,Zelina"

 

I.       TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nogometni klub ,,Zelina" je sportska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.

Članak 2.

Nogometni klub ,,Zelina" je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji .

Članak 3.

            1)         Puni naziv udruge  jest: Nogometni klub ,,Zelina".

            2)         Skraćeni naziv udruge jest:  NK ,,Zelina".

Članak 4.

            Sjedište Nogometnog kluba ,,Zelina" je u Sveti Ivan Zelina, Vladimira Nazora 62

Članak 5.

Nogometni klub ,,Zelina" (u daljnjem tekstu: Klub) ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm, s nogometašem u sredini i natpisom oko nogometaša: NOGOMETNI KLUB ,,ZELINA" – SVETI IVAN ZELINA

Članak 6.

            1)         Klub ima znak i zastavu.

            2)         Znak Kluba ima oblik pravokutnika, na donjem dijelu je zaobljen, čija je ploha podijeljena na dva dijela. Lijevi je dio bijele, a desni crvene boje. U znaku je ispisano ime Kluba – NK ZELINA, nogometna lopta te godina - 1907 - osnivanja Kluba.

            3)         Zastava Kluba je bijelo-crvena, u visećem položaju pravokutnog oblika, omjera 2:1.

U gornjoj polovini zastave smješten je znak Kluba.

            4)         Boja Kluba  je bijelo-crvena.

Članak 7.

(1) Klub predstavljaju predsjednik i dopredsjednik Kluba. Skupština za zastupanje Kluba može po potrebi ovlastiti i druge osobe.

(2) Klub zastupaju predsjednik i dopredsjednik Kluba kao osobe ovlaštene za zastupanje. Osoba ovlaštena za zastupanje odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, te ostalo odredbom čl. 27. ovog Statuta.

Članak 8.

1) Klub je član nogometnog središta Sveti Ivan Zelina ili drugog nadležnog nogometnog Središta, Nogometnog saveza Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) i, neizravno, Hrvatskog nogometnog  saveza (u daljnjem tekstu: HNS).

2) Klub, njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba

obvezuju se:

- postupati       sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB);

- poštivati načela privrženosti, integriteta i  sportskog ponašanja kao izraza fair­ playa;

- poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme;

- priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;

- priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a,

- podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je  to izričito zabranjeno važečim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

- Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.

3) Klub i osobe iz stavka 2. ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub ce osigurati poštivanje ovih obveza.

4) Klub se obvezuje da će sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju HNS i ŽNS i da

će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u.

Članak  9.

1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.

2) Diskrirninacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, spolnom opredjeljenju, jeziku, političkom opredijeljenju iii bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba.

II.      CILJEVI I DJELATNOST

Članak  10.

1) Područje djelovanja Kluba su sportske djelatnosti.

2) Ciljevi Kluba su:

- okupljanje građana, osobito mladeži , radi bavljenja nogometnim sportom;

- razvoj i prornicanje nogometa;

3) Klub u ostvarivanju ciljeva iz ovog Statuta surađuje s Gradom Sveti Ivan Zelina kao vlasnikom sportskih objekata i zemljišta na kojem se nalazi nogometno igralište i stadion na kojem Klub obavlja svoje nogometne djelatnosti.

Članak 11.

Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 10. ovog Statuta su:

-    nogometna poduka igrača mlađih uzrasta

-          sudjelovanje u  svim natjecanjima  određenog  stupnja  sa seniorskom  momčadi i momčadima mlađih uzrasta;

-          održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme;

-          ostvarivanje  stručno-pedagoških  uvjeta  sukladno  Zakonu  o  sportu  i  propisima HNS-a i ŽNS-a;

-          suradnja sa školskim nogometnim  društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet;

-          suradnja s nogometnim klubovima koji djeluju na području i izvan područja Grada Svetog Ivana Zeline;

-          vođenje registra članova;

-          poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;

-          skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;

-          sudjelovanje u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;

-          uključivanje i sudjelovanje u radu udruga, saveza i drugih oblika organiziranja na lokalnoj razini u cilju ostvarenja ciljeva iz članka 10. ovog  Statuta.

-          ukupnom  aktivnosti  Kluba poticati  razumijevanje  i usvajanje  etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom - posebno nogometom.

-          upravljanje i održavanje nogometnog igrališta, drugih terena i sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti.

III.    ČLANSTVO KLUBA

Članak 12.

1) Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu.

2) Članom Kluba može postati i maloljetna osoba. Za maloljetnu osobu pristupnicu potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne punu poslovnu sposobnost.

Članak 13.

1) Član Kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji oblik  i  sadržaj propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

2) Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora elektronički ili na drugi prikladan način, a s podacima koji su propisani Zakonom o udrugama - osobno ime (naziv), osobni indentifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategorija članstva, datum prestanka članstva u udruzi.

3) Za vođenje registra odgovoran je direktor Kluba.

Članak 14.

Prava člana su:

-          sudjelovati u radu Kluba;

-          birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba,

-          biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba

Članak 15.

Obveze člana su:

-          svojim aktivnostima doprinositi djelatnostima i ostvarivanju ciljeva Kluba iz ovog Statuta;

-          pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba:

-          plaćati članarinu;

-          čuvati materijalna dobra Kluba;

-          izvršavati preuzete obveze.

Članak 16.

Članstvo u Klubu prestaje:

-          pisanim otkazivanjem članstva;

-          neplaćanjem članarine više od šest mjeseci;

-          isključenjem;

-          smrću.

Članak 17.

1) Člana se može isključiti:

- ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba;

- ako ne izvršava obveze članstva, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta

2) Članu se treba omogućiti da iznese svoju obranu. Postupak provodi Disciplinska komisija Kluba. Na odluku o isključenju može se u roku od 8 (osam) dana od dana primitka podnijeti žalba Izvršnom odboru Kluba, čija je odluka konačna. Na odluku o isključenju predsjednika ili drugog člana Izvršnog odbora može se u roku od 8 (osam) dana od dana primitka podnijeti žalba Skupštini Kluba, čija je odluka konačna.

IV.     USTROJSTVO

Članak 18.

Tijela Kluba su Skupština, Izvršni odbor, Predsjednik , Dopredsjednik, Nadzorni odbor, Direktor.

1. Skupština  Kluba  je  (u  daljnjem  tekstu:  Skupština)  najviše  tijelo  Kluba  koje

upravlja  poslovima  Kluba  i donosi  Statut  i  druge  opće  akte  koji  su joj  ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

2. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba.

3. Predsjednik Kluba predstavlja Klub i predsjeda Skupštinom i Izvršnim odborom .

Predsjednika  Kluba  u  slučaju  opravdane  spriječenosti  mijenja  dopredsjednik Izvršnog odbora koji je po funkciji i dopredsjednik Kluba.

4. Nadzomi odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba.

5. Direktor je izvršno - administrativno tijelo.

6. Tijela Kluba bira ili imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima.

IV.I.  SKUPŠTINA

Članak 19.

1) Skupština djeluje na sjednicama.

2) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput  godišnje.

3) Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba.

4) Predsjednik  Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to traži  Izvršni  odbor,

Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine. Sazivatelj sjednice predlaže dnevni red sjednice.

5) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% članova Skupštine. Odluke se donose većinom glasova svih prisutnih članova Skupštine

6) Mandat  saziva Skupštine u  slučaju članka 22. st. 2. ovog  Statuta traje  4 (četiri) godine.

7) Dnevni  red  sjednice  iz  stavka  4. ovog  članka  treba  sadržavati  točke  koje  je predložio podnositelj zahtjeva,  te se tijekom sjednice Skupštine dnevni red više ne može mijenjati.

8) U slučaju iz stavka 4. ovog članka predsjednik Kluba sjednicu Skupštine obvezan je sazvati u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva, a sjednica se treba održati u

roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko predsjednik Kluba sukladno tome ne sazove sjednicu Skupštine, podnositelj zahtjeva može utvrditi datum  sjednice  i sazvati je, te o tome izvijestiti ŽNS.

9) U slučaju isteka mandata predsjednika, a nije sazvana izbrna sjednica Skupštine, sjednicu može sazvati najmanje 10% (deset posto) članova Kluba ili dotadašnjih članova Skupštine.

10) Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj slijedećoj sjednici usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira Direktor.

11) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje  Poslovnik o radu Skupštine.

Članak 20.

1) Skupštinu čine svi članovi Kluba iz članka 12. st. 1 ovog Statuta, do tri predstavnika grada Sveti Ivan Zelina i do tri predstavnika sponzora ili poslovnih partnera.

2) Ukoliko Klub ima vise od 100 (stotinu) članova, Skupštinu u ime članova čine njihovi predstavnici koje članovi biraju između sebe.

3) Članovi Skupštine upisani su u Registar članova Kluba.

4) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka, članovi Skupštine, bez obzira na članstvo u Klubu, ne mogu biti :

- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

- osobe koje ne mogu biti članovi  uprave odnosno nadzomog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažujena za kaznena djela ili

prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

- osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu,

- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, profesionalni   nogometaš  koji  je  registriran  za  nogometni   klub  u  Republici Hrvatskoj, uključujući i NK ,,Zelina",

- menadžer  u  sportu  i  s njima  izjednačene  osobe  u  Zakonu  o sportu,  odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana,

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi  tijela  pravnih  osoba  koje  obavljaju  djelatnost  organiziranja  sportskih

kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,

- osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca član Kluba.

Članak 21.

Skupština:

- donosi i mijenja Statut,

- utvrđuje opću politiku Kluba,

- donosi program razvoja Kluba,

- odlučuje o statusnim promjenama Kluba,

- donosi Poslovnik o radu Skupštine,

- bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika i članove Izvršnog odbora,

- bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzomog odbora,

- usvaja godišnji završni račun Kluba,

- donosi godišnji financijski proračun Kluba,

- daje autentično tumačenje Statuta,

- odlučuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ŽNS i HNS,

- utvrđuje osnove programa rada i djelovanja Kluba u četverogodišnjem razdoblju,

- odlučuje o žalbama predsjednika Kluba i Izvršnog odbora,

- odlučuje  o  prestanku  rada  Kluba,  a  za  donošenje  takve  odluke  potrebna  je dvotrećinska većina svih glasova članova Skupštine,

- odlučuje  o  drugim  pitanjima  za  koja  ovim  Statutom  nije  utvrđena  nadležuost

drugog tijela.

IV.II.  IZVRŠNI ODBOR

Članak 22.

1) Izvršni odbor ima predsjednika i 10 (deset) članova. Jedan od članova Izvršnog odbora je dopredsjednik. Dopredsjednik Izvršnog odbora je ujedno i dopredsjednik Kluba.

2) Predsjednika, dopredsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje

od 4 (četiri) godine.

3) Kandidata  za predsjednika  Izvršnog odbora treba predložiti  najmanje 10 (deset)

članova Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Skupštine. Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova.

4) Kandidate  za  članove  Izvršnog  odbora može predložiti  najmanje  5 (pet)  članova

Skupštine ili predsjednik  Kluba. Za članove Izvršnog odbora izabrani  su  kandidati  koji su

dobili najviše glasova. Dopredsjednika predlaže predsjednik.

5) Izvršni odbor može kooptirati najviše 4 (četiri) člana kao predstavnike sponzora i oni imaju prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora.

6) Član Izvršnog odbora ne može biti:

- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

- osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva  prema  odredbama  Zakona  o trgovačkim  društvima  i  zakona  kojim  se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužuosti,

- osoba koja je u posljednje  tri godine pravomoćno kažujena za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom,

- osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu,

- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj, član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske, profesionalni   nogometaš koji je registriran za nogometni  klub u R. Hrvatskoj, uključujući i NK ,,Zelina",

- menadžeri  u  sportu  i  s njima  izjednačene  osobe  u  Zakonu  o  sportu, odnosno

posrednik za transfere igrača iii ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana,

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica , kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu povezanih osoba definiranih Zakonom o sportu,

- Direktor Kluba

7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je  izabran, u

slučaju:

- razrješenja,

- podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,

- gubitka poslovne sposobnosti,

- nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

Članak 23.

1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u 2 (dva) mjeseca.

2) Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili sprijećen, dopredsjednik, ukoliko je i on sprijećen, član Izvršnog odbora s najdužim stažem.

4) Sjednice saziva predsjednik. Ako to zatraži najmanje 1/3 članova  Izvršnog odbora,

predsjednik je obvezan u roku od 5 (pet) dana sazvati sjednicu koja se treba održati u daljnjem roku od 10 (deset) dana. Ukoliko predsjednik ne bude poštivao navedene rokove, predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu Izvršnog odbora.

Članak 24.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;

- predlaže sazivanje sjednice Skupštine;

- predlaže donošenje i izmjenu Statuta;

- predlaže Skupštini program razvoja Kluba;

- imenuje predstavnike Kluba u tijelima ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član

- donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu Stručne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Škole nogometa i druge opće akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština;

- donosi odluku o načinu vođenja registra članova;

- imenuje  direktora,  sportskog  direktora,  trenera  seniorske  momčadi, voditelja Škole nogometa;

- imenuje i opoziva likvidatora Kluba;

- odlučuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske kornisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba;

- odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora s igračima;

- odlučuje o organiziranju  turnira,  odigravanju  prijateljskih  utakmica  i o mjestu priprema igrača;

- imenuje glasnogovornika  Kluba, povjerenika  za sigurnost, osobu zaduženu  za postupak licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije;

- odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba;

- osigurava javnost rada Kluba;

- usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna;

- kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. st. 5. ovog Statuta;

- odlučuje o visini članarina;

- odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu data u nadležnost nekom drugom tijelu

Kluba.

IV.III.  NADZORNI ODBOR

Članak 25.

1) Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba.

2) O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvjesćuje lzvršni odbor i predlaže mu

koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti.

Članak 26.

1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

2) Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.

3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili Direktor Kluba, najmanje 1/3 članova lzvršnog odbora iii najmanje 1/3 članova  Skupštine Kluba.

IV.IV.  PREDSJEDNIK  KLUBA

Članak 27.

1) Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba.

2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba, te vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i lzvršnog odbora.

3) Predsjednik i dopredsjednik potpisuju opće akte koje donose Skupština i lzvršni odbor.

4) Predsjednik je odgovoran za podnošenje Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvjesća.

5) Dopredsjednik lzvršnog odbora je ujedno i dopredsjednik Kluba. U slučaju opravdane spriječenosti predsjednika Kluba, dopredsjednik je potpisnik općih akata koje donose Skupština i Izvršni odbor.

6) Predsjednik, dopredsjednik i direktor Kluba su potpisnici financijskih dokumenata. Za potpisivanje financijskih dokumenata potrebna su dva potpisa.

IV.V. DIREKTOR KLUBA

Članak 28.

1) Direktor Kluba vodi administrativne i financijske poslove prema čl. 29. ovog Statuta.    Direktor ne odgovara za nepravilnosti u nadležnosti osoba za zastupanje Kluba iz čl.7. st. 2.

2) Direktora imenuje lzvršni odbor na razdoblje od 4 (četiri) godine.

3) Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- aktivan je član Kluba najmanje 3 (tri) godine

- poznaje djelatnosti opisane u članku 29. ovog Statuta

- ima potrebno iskustvo u obavljanju poslova direktora kluba

- posjeduje izravno povjerenje članova Kluba.

4) Za direktora se ne može imenovati:

- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,

- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

- menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovoranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana

- osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,

- profesionalni nogometaš koji je registriran za nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i NK Zelina,

- dioničar nogometnog kluba - sportskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,

- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,

- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela

pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj -posvojenik,

- osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, ostećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;

- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u

potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;

- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili

prekršaje u sportu i u vezi sa sportom;

- član Izvršnog odbora Kluba.

Članak 29.

Direktor obavlja sljedeće poslove:

- skrbi i odgovara za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih

obaveza Kluba,

- skrbi za provođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora,

- organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Stručna služba),

- vodi financijsko poslovanje Kluba,

- priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,

- obavlja stručno-administrativne poslove Kluba,

- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležuom uredu koji vodi registar udruga,

- rukovodi Stručnom službom Kluba i odgovoran je za njen rad

- donosi opće i pojedinačne odluke iz oblasti radnih odnosa za radnike Stručne službe Kluba,

- organizira vođenje registra članova i odgovoran je za njegovo vođenje,

- podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvjesće o svom radu,

- prisustvuje sjednicama Skupštine, Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja,

- obavlja druge poslove koje mu nalože Skupština i lzvršni odbor.

IV.VI.  DISCIPLINSKA  KOMISIJA

Članak 30.

1) Disciplinska komisija ima predsjednika i 2 (dva) člana koje bira Izvršni odbor na razdoblje od 4 (četiri) godine.

2) Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, donosi odluke većinom  glasova svih

članova i predsjeda joj predsjednik.

Članak 31.

1) Disciplinska komisija odlucuje o prekršajima koje su počinili članovi Kluba, članovi tijela upravljanja Kluba, radnici Kluba, igrači i treneri.

2) Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji  i vrste sankcija koje se mogu izreći

osobama iz stavka 1. ovog članka.

V.      IMOVINA KLUBA I NOVČANO-MATERIJALNO   POSLOVANJE

Članak 32.

Imovinu kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i druga imovinska prava kojima raspolaže Klub.

Članak 33.

1) Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću, iz sredstava koje jedinice lokalne i regionalne samouprave (Grad Sveti Ivan Zelina i Zagrebačka županija) osiguraju u proračunu, uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni koje su izrekla nadležua tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i darova, te drugih izvora sukladno zakonu.

2) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, sukladno zakonu.

Članak 34.

1) Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba u sukladno godišnjem programu.

2) Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i

završava svakog 31. prosinca.

3) Primami nalogodavac za izvršenje financijskog plana je Direktor Kluba.

Članak 35.

Materijalno - financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 36.

1) Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

2) Izvršni  odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu  na drugu pravnu osobu ili

davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

VI.    RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 37.

1) Članovi Kluba obvezuju se rješavati eventualne sporove koje nastanu iz odnosa koji su vezani uz Klub sporazurnno. Ukoliko se spor na taj način ne bi mogao riješiti ili ima prigovor na rad Kluba a odnosi se na djelatnosti Kluba, može se obratiti Izvršnom odboru Kluba sa zahtjevom za ispravljanjem uočenih nedostataka ili za rješavanjem spora.

2) Ovisno o vrsti spora, članovi Kluba se za rješavanje mogu obratiti Arbitraži HNS-a

ili Arbitražnom sudu HNS-a, sukladno Statutu i odgovarajućim pravilnicima Hrvatskog nogometnog saveza.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

(1) Klub prestaje s radom sukladno odredbama čl. 48. Zakona o udrugama, ili kad Skupština tako odluči.

(2) Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.

(3) U slučaju zakonske osnove prestanka postojanja udruge, pokreće se likvidacijski postupak odredbama čl.49. Zakona o udrugama

(3) Osoba za provođenje likvidacijskog postupka je Likvidator, kojeg određuje i opoziva Izvršni odbor odredbom čl. 24 ovog Statuta i koji je upisan u registar udruga.

Članak 39.

(1) Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

(2) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Članak 40.

(1) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba nakon namirenja eventualnih vjerovnika i troškova likvidacije, prelazi u vlasništvo športske udruge koja će nastaviti djelatnost Kluba.

(2) Ukoliko športska udruga iz. st. 1. ovog članka neće postojati, imovinu Kluba preuzeti će Grad Sveti Ivan Zelina.

VIII. OSTALE ODREDBE

Članak 41.

Osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda, ne može sudjelovati u nogometnim natjecanjima, organizirati i voditi nogometna natjecanja, obavljati stručne poslove u nogometu, sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela upravljanja Kluba niti može biti ovlaštena za zastupanje Kluba.

Članak 42.

Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se, do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka, iz poslova u Klubu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima.

Članak 43.

1) Rad  Kluba je javan.

2) Javnost rada se ostvaruje:

- pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i

drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,

- obavještavanjem tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja o odžavanju sjednica,

- obavještavanjem građana o radu i poslovanju Kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama, putem službene internetske stranice Kluba

- na druge načine.

IX.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 (šesdeset) dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 45.

1) Nakon donošenja, Statut se upućuje nadležnom  državnom tijelu na upis novog Statuta u registar udruga.

2) Nakon pravomoćnosti  rješenja o upisu u registar udruga, Statut stupa na  snagu i

objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Kluba.

Članak 46.

1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

2) Na dan stupanja na snagu ovog  Statuta prestaje  vrijediti  Statut Kluba donesen  09. srpnja, 2015. godine.

 

U Svetom Ivanu Zelini, 07. prosinca, 2018. godine.

 

                                                                                               Predsjednik NK Zelina:

                                                                                               Mijo Stipić

Novosti

25.03.2024.

Konačno pobjeda

Gostujuća pobjeda za uspješnije proljeće više...

19.03.2024.

Prvi proljetni bod

Pličanić donio vodstvu, tu smo stali više...

19.03.2024.

Ne ide protiv Segeste

Segesta je ponovo pobijedila s četiri razlike više...

19.03.2024.

Posrtaj u Krapini

Loš proljetni start s porazom od Zagorca više...

26.12.2023.

Sretan Božić

Sretni Vam blagdani više...

Prijatelji kluba